“̼H̼o̼t̼ ̼g̼i̼r̼l̼”̼ ̼9̼x̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼g̼á̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼

“̼H̼o̼t̼ ̼g̼i̼r̼l̼”̼ ̼9̼x̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼g̼á̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼

T̼ú̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼a̼n̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼8̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼i̼ê̼m̼ ̼H̼ó̼a̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼3̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼.̼.̼ ̼L̼a̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ứ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼.

̼Đ̼ê̼m̼ ̼3̼.̼1̼0̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼4̼,̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼;̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼t̼ ̼p̼h̼á̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼g̼á̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼a̼n̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼8̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼i̼ê̼m̼ ̼H̼ó̼a̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼)̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼
̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼a̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼L̼a̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼m̼u̼a̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼o̼ ̼L̼a̼n̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼x̼ế̼p̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼L̼a̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼3̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼V̼â̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼(̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼9̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼i̼ế̼t̼,̼ ̼T̼P̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼)̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼.̼ ̼L̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼.̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼0̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼ô̼n̼ ̼1̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼H̼à̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼;̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼7̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼3̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ ̼2̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼9̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼2̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼ạ̼o̼ ̼K̼h̼ê̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼ề̼u̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼T̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼a̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼g̼i̼á̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼m̼u̼a̼ ̼d̼â̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ê̼n̼h̼ ̼l̼ệ̼c̼h̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼m̼u̼a̼ ̼d̼â̼m̼.̼

̼H̼i̼ện̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *