B̼,ạ̼.c̼h̼ ̼X̼à̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼e̼m̼

B̼,ạ̼.c̼h̼ ̼X̼à̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼e̼m̼

Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ă̼n̼ ̼”̼k̼h̼ổ̼n̼g̼ ̼l̼ồ̼”̼,̼ ̼m̼à̼u̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼t̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼M̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

̼V̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ă̼n̼ ̼”̼k̼h̼ổ̼n̼g̼ ̼l̼ồ̼”̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼M̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼o̼ ̼Q̼u̼a̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼”̼b̼ạ̼c̼h̼ ̼x̼à̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼h̼i̼ế̼m̼”̼,̼ ̼”̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼”̼.̼.̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ă̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼M̼ẫ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼3̼.̼ ̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼V̼i̼e̼t̼N̼a̼m̼N̼e̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼-̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ă̼n̼ ̼m̼à̼u̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼M̼ẫ̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼”̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ă̼n̼ ̼k̼h̼ổ̼n̼g̼ ̼l̼ồ̼,̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼k̼g̼”̼ ̼v̼à̼ ̼”̼d̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ù̼n̼ ̼ù̼n̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ê̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼”̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼.̼

Ô̼n̼g̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ử̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ă̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼,̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼t̼r̼ă̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ă̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼l̼â̼m̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼ă̼m̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ă̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼â̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼4̼k̼g̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ă̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼

“̼C̼o̼n̼ ̼t̼r̼ă̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼d̼ã̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼V̼ư̼ờ̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼n̼ộ̼p̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ă̼n̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼a̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼M̼ẫ̼u̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼
̼
̼H̼ạ̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼l̼â̼m̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼o̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼(̼C̼h̼i̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼l̼â̼m̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ă̼n̼ ̼m̼à̼u̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼n̼u̼ô̼i̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ă̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼y̼ế̼u̼.̼ ̼D̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼á̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ă̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼d̼ã̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼M̼ẫ̼u̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼2̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼o̼ ̼Q̼u̼a̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼-̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ă̼n̼ ̼m̼à̼u̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼N̼g̼ô̼i̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ở̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼0̼ ̼-̼ ̼4̼0̼ ̼m̼2̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼l̼ễ̼ ̼b̼á̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼.̼

̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼.̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *