H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼:̼ ̼P̼h̼á̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼1̼1̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼’̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼’̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e

H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼:̼ ̼P̼h̼á̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼1̼1̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼’̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼’̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e

̼K̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼L̼ã̼o̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼)̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼1̼1̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼.̼
̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼3̼)̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼3̼)̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼L̼ã̼o̼;̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼9̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼7̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼L̼ã̼o̼)̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼”̼T̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼”̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼3̼1̼/̼3̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼–̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼g̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼C̼h̼ử̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼L̼ã̼o̼)̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼2̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼h̼á̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼2̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼(̼1̼1̼ ̼n̼a̼m̼,̼ ̼1̼1̼ ̼n̼ữ̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼.̼

̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

Bắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼3̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼ữ̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼ở̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼

K͢h͢á͢c͢h͢ ͢c͢ó͢ ͢n͢h͢u͢ ͢c͢ầ͢u͢,͢ ͢n͢a͢m͢ ͢q͢u͢ả͢n͢ ͢l͢ý͢ ͢k͢h͢á͢c͢h͢ ͢s͢ạ͢n͢ ͢đ͢i͢ề͢u͢ ͢c͢á͢c͢ ͢c͢ô͢ ͢g͢á͢i͢ ͢l͢à͢ ͢t͢i͢ế͢p͢ ͢v͢i͢ê͢n͢ ͢đ͢ế͢n͢ ͢b͢á͢n͢ ͢d͢â͢m͢.͢ ͢
͢S͢á͢n͢g͢ ͢1͢6͢/͢1͢2͢,͢ ͢C͢ô͢n͢g͢ ͢a͢n͢ ͢T͢P͢ ͢L͢o͢n͢g͢ ͢X͢u͢y͢ê͢n͢ ͢(͢A͢n͢ ͢G͢i͢a͢n͢g͢)͢ ͢c͢h͢o͢ ͢b͢i͢ế͢t͢,͢ ͢t͢r͢o͢n͢g͢ ͢n͢g͢à͢y͢ ͢đ͢ầ͢u͢ ͢r͢a͢ ͢q͢u͢â͢n͢ ͢t͢ấ͢n͢ ͢c͢ô͢n͢g͢ ͢t͢r͢ấ͢n͢ ͢á͢p͢ ͢t͢ộ͢i͢ ͢p͢h͢ạ͢m͢,͢ ͢l͢ự͢c͢ ͢l͢ư͢ợ͢n͢g͢ ͢c͢ô͢n͢g͢ ͢a͢n͢ ͢đ͢ã͢ ͢b͢ắ͢t͢ ͢q͢u͢ả͢ ͢t͢a͢n͢g͢ ͢3͢ ͢c͢ặ͢p͢ ͢n͢a͢m͢,͢ ͢n͢ữ͢ ͢đ͢a͢n͢g͢ ͢c͢ó͢ ͢h͢à͢n͢h͢ ͢v͢i͢ ͢m͢u͢a͢,͢ ͢b͢á͢n͢ ͢d͢â͢m͢ ͢t͢ạ͢i͢ ͢k͢h͢á͢c͢h͢ ͢s͢ạ͢n͢ ͢K͢i͢m͢ ͢V͢â͢n͢ ͢B͢ì͢n͢h͢,͢ ͢t͢r͢ê͢n͢ ͢đ͢ư͢ờ͢n͢g͢ ͢H͢à͢m͢ ͢N͢g͢h͢i͢,͢ ͢p͢h͢ư͢ờ͢n͢g͢ ͢B͢ì͢n͢h͢ ͢K͢h͢á͢n͢h͢.͢
͢K͢h͢o͢ả͢n͢g͢ ͢2͢1͢h͢ ͢t͢ố͢i͢ ͢q͢u͢a͢,͢ ͢C͢ô͢n͢g͢ ͢a͢n͢ ͢T͢P͢ ͢L͢o͢n͢g͢ ͢X͢u͢y͢ê͢n͢ ͢n͢h͢ậ͢n͢ ͢t͢i͢n͢ ͢b͢á͢o͢ ͢c͢ủ͢a͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢d͢â͢n͢ ͢t͢r͢o͢n͢g͢ ͢k͢h͢á͢c͢h͢ ͢s͢ạ͢n͢ ͢K͢i͢m͢ ͢V͢â͢n͢ ͢B͢ì͢n͢h͢ ͢d͢i͢ễ͢n͢ ͢r͢a͢ ͢h͢o͢ạ͢t͢ ͢đ͢ộ͢n͢g͢ ͢m͢u͢a͢ ͢b͢á͢n͢ ͢d͢â͢m͢.͢

͢C͢ô͢n͢g͢ ͢a͢n͢ ͢T͢P͢ ͢L͢o͢n͢g͢ ͢X͢u͢y͢ê͢n͢ ͢t͢i͢ế͢n͢ ͢h͢à͢n͢h͢ ͢k͢i͢ể͢m͢ ͢t͢r͢a͢,͢ ͢p͢h͢á͢t͢ ͢h͢i͢ệ͢n͢,͢ ͢b͢ắ͢t͢ ͢q͢u͢ả͢ ͢t͢a͢n͢g͢ ͢3͢ ͢c͢ặ͢p͢ ͢n͢a͢m͢,͢ ͢n͢ữ͢ ͢t͢ạ͢i͢ ͢c͢á͢c͢ ͢p͢h͢ò͢n͢g͢ ͢1͢0͢8͢,͢ ͢4͢0͢8͢ ͢v͢à͢ ͢5͢0͢8͢ ͢c͢ủ͢a͢ ͢k͢h͢á͢c͢h͢ ͢s͢ạ͢n͢,͢ ͢đ͢a͢n͢g͢ ͢t͢h͢ự͢c͢ ͢h͢i͢ệ͢n͢ ͢h͢à͢n͢h͢ ͢v͢i͢ ͢m͢u͢a͢,͢ ͢b͢á͢n͢ ͢d͢â͢m͢.͢
͢T͢h͢e͢o͢ ͢đ͢i͢ề͢u͢ ͢t͢r͢a͢ ͢b͢a͢n͢ ͢đ͢ầ͢u͢,͢ ͢k͢h͢á͢c͢h͢ ͢n͢a͢m͢ ͢h͢á͢t͢ ͢k͢a͢r͢a͢o͢k͢e͢ ͢t͢ạ͢i͢ ͢k͢h͢á͢c͢h͢ ͢s͢ạ͢n͢,͢ ͢n͢ế͢u͢ ͢c͢ó͢ ͢n͢h͢u͢ ͢c͢ầ͢u͢ ͢“͢v͢u͢i͢ ͢v͢ẻ͢”͢,͢ ͢q͢u͢ả͢n͢ ͢l͢ý͢ ͢t͢i͢ế͢p͢ ͢v͢i͢ê͢n͢ ͢s͢ẽ͢ ͢t͢h͢o͢ả͢ ͢t͢h͢u͢ậ͢n͢ ͢g͢i͢á͢,͢ ͢s͢a͢u͢ ͢đ͢ó͢ ͢đ͢ư͢a͢ ͢c͢á͢c͢ ͢n͢ữ͢ ͢t͢i͢ế͢p͢ ͢v͢i͢ê͢n͢ ͢v͢à͢o͢ ͢p͢h͢ò͢n͢g͢ ͢đ͢ể͢ ͢b͢á͢n͢ ͢d͢â͢m͢.͢

͢H͢i͢ệ͢n͢,͢ ͢C͢ô͢n͢g͢ ͢a͢n͢ ͢T͢P͢ ͢L͢o͢n͢g͢ ͢X͢u͢y͢ê͢n͢ ͢đ͢a͢n͢g͢ ͢t͢i͢ế͢p͢ ͢t͢ụ͢c͢ ͢đ͢i͢ề͢u͢ ͢t͢r͢a͢,͢ ͢x͢á͢c͢ ͢m͢i͢n͢h͢ ͢l͢à͢m͢ ͢r͢õ͢ ͢đ͢ể͢ ͢x͢ử͢ ͢l͢ý͢ ͢t͢h͢e͢o͢ ͢q͢u͢y͢ ͢đ͢ị͢n͢h͢.͢

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *