R̼.ú̼t̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼

R̼.ú̼t̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼

T̼ô̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼,̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ó̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ư̼ớ̼n̼ ̼đ̼ủ̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼ ̼

̼K̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼c̼a̼o̼ ̼1̼,̼8̼m̼,̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼l̼ã̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼í̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼.̼ ̼B̼á̼c̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼.̼ ̼D̼ẫ̼u̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼à̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼.̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼V̼ố̼n̼ ̼d̼ĩ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ư̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼,̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼.̼

M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼é̼n̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼é̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼v̼u̼ố̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼ ̼M̼a̼y̼ ̼t̼h̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼d̼ù̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼.̼

̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼a̼y̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ứ̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼b̼à̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼a̼i̼ ̼b̼à̼ ̼ư̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼i̼a̼.̼

̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ấ̼y̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼0̼-̼6̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼4̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼m̼u̼a̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼V̼ì̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ầ̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼à̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼l̼o̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼.̼

S̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼nay,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼ố̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼n̼o̼m̼ ̼m̼ẹ̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼d̼ã̼y̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼à̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ò̼n̼ ̼g̼i̼ã̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼k̼ỹ̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ố̼m̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼s̼a̼o̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼ã̼y̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ề̼u̼ ̼t̼h̼à̼o̼,̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼m̼à̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼i̼a̼?̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼ô̼i ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

̼-̼ ̼C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼à̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼ố̼m̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ơ̼ ̼h̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼N̼ã̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼m̼à̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼g̼ố̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ồ̼ ̼t̼ẩ̼m̼ ̼b̼ổ̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼u̼a̼ ̼x̼e̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼k̼i̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼â̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼

̼-̼ ̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ẹ̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼é̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼o̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ấ̼y̼!̼

N̼g̼h̼e̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ờ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼d̼ố̼i̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼1̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼è̼m̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼m̼á̼y̼.̼ ̼G̼ọ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼t̼ệ̼:̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ồ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ế̼u̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ố̼m̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼è̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ă̼m̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼í̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼t̼h̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼à̼?̼

̼T̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼ ̼c̼â̼u̼:̼ ̼H̼ạ̼ ̼m̼à̼n̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼.̼ố̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼é̼p̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼đ̼.̼ổ̼ ̼c̼a̼ ̼k̼e̼o̼ ̼5̼0̼2̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ụ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼á̼o̼ ̼

S̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼-̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼â̼m̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼B̼i̼ê̼n̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼O̼.̼ ̼(̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼C̼a̼o̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼.̼ổ̼ ̼k̼e̼o̼ ̼5̼0̼2̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼

”̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼B̼á̼o̼ ̼Đ̼ấ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼H̼.̼N̼.̼ ̼(̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼9̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼O̼.̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼m̼ì̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼â̼m̼ ̼(̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼B̼i̼ê̼n̼)̼.̼ ̼

̼K̼h̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼-̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼O̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ổ̼ ̼1̼ ̼c̼.̼a̼ ̼k̼.̼e̼o̼ ̼5̼0̼2̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼O̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼.̼

̼”̼L̼ú̼c̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼á̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼k̼e̼o̼ ̼5̼0̼2̼ ̼đ̼ổ̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼.̼á̼t̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼.̼ạ̼t̼ ̼a̼.̼x̼i̼t̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼.̼á̼i̼ ̼b̼.̼ọ̼ ̼x̼.̼í̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼r̼.̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼

G̼.̼i̼ậ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼.̼ổ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼u̼ô̼n̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼O̼.̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼O̼.̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼O̼.̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼.̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼O̼.̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼é̼.̼p̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼.̼e̼ ̼d̼.̼ọ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼”̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼”̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼O̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼1̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼O̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼t̼o̼à̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ì̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼O̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ở̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼O̼.̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼”̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼ấ̼y̼ ̼(̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼)̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼…̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼3̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼à̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼d̼ễ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼.̼p̼ ̼l̼.̼ự̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼,̼ ̼O̼.̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼L̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼O̼.̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼ở̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼”̼c̼á̼i̼ ̼b̼ó̼n̼g̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼B̼à̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼,̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼O̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼â̼y̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼d̼ễ̼,̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼.̼ố̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼

̼T̼ố̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼.̼ố̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼:̼/̼/̼v̼i̼n̼h̼p̼h̼u̼c̼.̼t̼i̼n̼t̼u̼c̼.̼v̼n̼/̼t̼i̼n̼-̼t̼u̼c̼/̼e̼p̼-̼c̼o̼n̼-̼t̼r̼a̼i̼-̼l̼y̼-̼h̼o̼n̼-̼r̼o̼i̼-̼n̼h̼o̼t̼-̼t̼r̼o̼n̼g̼-̼n̼h̼a̼-̼m̼e̼-̼c̼h̼o̼n̼g̼-̼t̼h̼u̼e̼-̼n̼g̼u̼o̼i̼-̼d̼o̼-̼k̼e̼o̼-̼5̼0̼2̼-̼v̼a̼o̼-̼d̼a̼u̼-̼c̼o̼n̼-̼d̼a̼u̼

̼C̼ả̼ ̼b̼à̼ ̼L̼.̼T̼.̼T̼.̼X̼.̼ ̼(̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼O̼.̼)̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼.̼M̼.̼Đ̼.̼ ̼(̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼O̼.̼)̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼T̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼O̼.̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼O̼.̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼ở̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼X̼.̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼à̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼O̼.̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼O̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼5̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼X̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼

̼”̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ó̼ ̼h̼.̼ư̼ ̼v̼à̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼l̼ệ̼c̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ũ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼5̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼“̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼”̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ủ̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ị̼n̼.̼

̼”̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼à̼y̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼O̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼a̼o̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼v̼ợ̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼X̼.̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼à̼ ̼X̼.̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼à̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼b̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼5̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼.̼

̼C̼ò̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼.̼ ̼(̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼O̼.̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼“̼d̼â̼u̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼”̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼O̼.̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ả̼o̼,̼ ̼O̼.̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼O̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼“̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼n̼ấ̼y̼”̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼”̼C̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼.̼ ̼T̼h̼â̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼g̼ắ̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼.̼ệ̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼.̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼”̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼đ̼ấ̼y̼”̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼O̼.̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼d̼à̼n̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ò̼a̼,̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼.̼ ̼

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼O̼.̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ổ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ỏ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼k̼.̼e̼o̼ ̼5̼0̼2̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼O̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼.̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼í̼c̼h̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ổ̼ ̼k̼e̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼”̼g̼i̼.̼ậ̼t̼ ̼d̼â̼y̼”̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼-̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼â̼m̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼B̼i̼ê̼n̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼x̼.̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼.̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼.̼ổ̼ ̼k̼e̼o̼ ̼5̼0̼2̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *