T̼r̼.ầ̼.̼m̼ ̼t̼r̼.̼ồ̼ ̼l̼ễ̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼đ̼.̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼h̼.̼ỏ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼ơ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼.̼à̼i̼:̼ ̼T̼r̼á̼i̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼V̼I̼P̼

T̼r̼.ầ̼.̼m̼ ̼t̼r̼.̼ồ̼ ̼l̼ễ̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼đ̼.̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼h̼.̼ỏ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼ơ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼.̼à̼i̼:̼ ̼T̼r̼á̼i̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼V̼I̼P̼

N̼h̼ì̼n̼ ̼l̼ễ̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼â̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ố̼t̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ầ̼u̼ ̼c̼a̼u̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼è̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼,̼ ̼m̼â̼m̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ễ̼ ̼v̼ậ̼t̼.̼ ̼B̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼ễ̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ễ̼ ̼n̼ạ̼p̼ ̼t̼à̼i̼.̼ ̼T̼ù̼y̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ạ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼a̼y̼ ̼í̼t̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼á̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼í̼n̼h̼ ̼l̼ễ̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼m̼u̼ố̼n̼.̼

̼B̼u̼ổ̼i ̼l̼ễ̼ ̼n̼ạ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼,̼ ̼m̼â̼m̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼o̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼2̼ ̼h̼ọ̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼,̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼r̼õ̼ ̼x̼e̼m̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼.̼ ̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼ờ̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼h̼i̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼q̼u̼à̼ ̼đ̼ắ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼t̼r̼ồ̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼B̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ự̼,̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼i̼m̼ ̼c̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ô̼ ̼l̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ễ̼ ̼v̼ậ̼t̼,̼.̼.̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ễ̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼k̼h̼á̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼c̼h̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼.̼

D̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼l̼ễ̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼

̼”̼1̼.̼ ̼N̼ộ̼p̼ ̼t̼à̼i̼:̼ ̼1̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼6̼.̼8̼0̼0̼ ̼U̼S̼D̼

̼2̼.̼ ̼T̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼

̼-̼ ̼1̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ự̼ ̼C̼ồ̼n̼ ̼K̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼

̼-̼ ̼1̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼P̼N̼J̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼k̼i̼m̼ ̼c̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼d̼â̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼k̼i̼m̼ ̼c̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼1̼.̼3̼6̼8̼.̼0̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼

̼3̼.̼ ̼M̼â̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼

̼-̼1̼ ̼m̼â̼m̼ ̼t̼r̼ầ̼u̼ ̼c̼a̼u̼

̼-̼ ̼1̼ ̼m̼â̼m̼ ̼p̼h̼u̼ ̼t̼h̼ê̼

̼-̼ ̼1̼ ̼m̼â̼m̼ ̼q̼u̼ý̼t̼ ̼Ú̼c̼

̼-̼ ̼1̼ ̼m̼â̼m̼ ̼t̼á̼o̼ ̼đ̼ỏ̼

̼-̼ ̼1̼ ̼m̼â̼m̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼D̼a̼n̼i̼s̼a̼

̼-̼ ̼1̼ ̼m̼â̼m̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼P̼í̼a̼

̼-̼ ̼1̼ ̼m̼â̼m̼ ̼t̼r̼à̼ ̼Ô̼ ̼l̼o̼n̼g̼

̼-̼ ̼1̼ ̼m̼â̼m̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼C̼h̼i̼v̼a̼s̼”̼.̼

Ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼,̼ ̼d̼r̼e̼a̼m̼s̼t̼i̼m̼e̼.̼c̼o̼m̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼o̼i̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼m̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼d̼â̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼ạ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼l̼ễ̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼đ̼ắ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼t̼r̼ồ̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼à̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼C̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼d̼â̼u̼ ̼r̼ể̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ễ̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼“̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼”̼.̼ ̼

̼M̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼x̼a̼ ̼l̼ạ̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼à̼n̼ ̼n̼ạ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼á̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼m̼â̼m̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼s̼í̼n̼h̼ ̼l̼ễ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼,̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼n̼g̼ả̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼.̼

C̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ĩ̼u̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼v̼n̼e̼x̼p̼r̼e̼s̼s̼

C̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼á̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼v̼n̼e̼x̼p̼r̼e̼s̼s̼

̼N̼h̼ì̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼è̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼n̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *