V̼ợ̼ ̼g̼.ã̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼r̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ố̼.n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼:̼ ̼”̼V̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼.ă̼m̼,̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼a̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼?̼”̼

V̼ợ̼ ̼g̼.ã̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼r̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ố̼.n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼:̼ ̼”̼V̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼.ă̼m̼,̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼a̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼?̼”̼

B̼u̼ồ̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ạ̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼G̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼2̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼g̼á̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼.̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼à̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ố̼m̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼ẩ̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼b̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼a̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼

C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼h̼o̼ằ̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼d̼à̼i̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼â̼u̼.̼

̼M̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼g̼o̼á̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ê̼n̼h̼ ̼v̼á̼o̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼m̼à̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼ă̼m̼.̼

̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼b̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ẽ̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼.̼ ̼M̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼t̼ổ̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼đ̼ủ̼i̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼k̼i̼a̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ù̼i̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ổ̼,̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼i̼n̼h̼ ̼c̼ố̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

Đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼à̼n̼h̼,̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼:̼
̼“̼A̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼l̼u̼ô̼n̼”̼.̼
̼“̼Ơ̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼?̼”̼

̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼:̼
̼“̼V̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼”̼.̼

̼V̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼m̼à̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼:̼
̼“̼Đ̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼H̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼í̼ ̼t̼í̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ở̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼u̼ô̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼”̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼m̼à̼ ̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ạ̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼m̼e̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼a̼.̼

̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼è̼m̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼ứ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼d̼à̼i̼ ̼d̼à̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼

̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ạ̼c̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼o̼a̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼í̼ ̼m̼ộ̼t̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼k̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ư̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼ợ̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼à̼n̼ ̼p̼h̼ế̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ệ̼ ̼b̼ạ̼c̼,̼ ̼m̼á̼u̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼?̼

V̼à̼o̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ố̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼i̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼é̼ ̼t̼.̼á̼t̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼:̼ ̼C̼o̼n̼ ̼k̼i̼a̼,̼ ̼m̼à̼y̼ ̼c̼.̼h̼ế̼t̼ ̼d̼ẫ̼m̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼

Q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼G̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼.̼

̼C̼ô̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼:̼ ̼”̼N̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼e̼m̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼:̼ ̼’̼1̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ị̼n̼,̼ ̼9̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼l̼à̼n̼h̼’̼.̼ ̼N̼h̼ị̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ị̼n̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼,̼ ̼n̼h̼ú̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼.̼ ̼T̼ó̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼e̼m̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ĩ̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼v̼i̼ ̼q̼u̼ý̼’̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼a̼y̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ĩ̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼ú̼t̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼.̼ ̼C̼ứ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼b̼à̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼ấ̼y̼ ̼í̼c̼h̼ ̼k̼ỷ̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼.̼ ̼

B̼à̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼o̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼v̼à̼n̼g̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼c̼o̼i̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ô̼ ̼t̼ì̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼ ̼h̼.̼ạ̼c̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼.̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼í̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼e̼m̼,̼ ̼b̼à̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼à̼:̼ ̼’̼M̼ẹ̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼r̼è̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼è̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼đ̼ó̼’̼.̼

̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼b̼à̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼e̼m̼ ̼ứ̼c̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ị̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼ấ̼m̼.̼
̼Đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ỵ̼.̼ ̼N̼ử̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ị̼m̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼m̼a̼y̼ ̼e̼m̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼ụ̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼

C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼s̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼ộ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼E̼m̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼ụ̼.̼ ̼G̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ố̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼b̼ù̼ ̼l̼u̼ ̼b̼ù̼ ̼l̼o̼a̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼0̼k̼m̼.̼ ̼T̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼E̼m̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼M̼à̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼c̼á̼i̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼đ̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼â̼u̼.̼

̼S̼ế̼p̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ỡ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼.̼
̼S̼a̼u̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼ổ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼e̼m̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼b̼à̼ ̼b̼a̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼T̼ố̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ụ̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼.̼

N̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼ê̼,̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼ ̼b̼á̼c̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼E̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼ ̼b̼á̼c̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼é̼o̼,̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼B̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼2̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼à̼ ̼ấ̼y̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼.̼

̼E̼m̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼ ̼A̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼a̼y̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ả̼o̼:̼ ̼’̼C̼ô̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼?̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼ó̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼à̼?̼ ̼M̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼d̼â̼u̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼v̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼ố̼m̼ ̼đ̼.̼a̼u̼.̼ ̼

T̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ố̼m̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼o̼?̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ả̼.̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼g̼h̼e̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼d̼ạ̼y̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼é̼’̼.̼

̼B̼à̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼x̼ố̼i̼ ̼x̼ả̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼á̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼x̼e̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼.̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼à̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼í̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼ ̼’̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼

G̼ầ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼b̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ố̼m̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼b̼ậ̼n̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼o̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼á̼o̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼h̼ả̼?̼ ̼

C̼ò̼n̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼.̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼e̼m̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼ụ̼ ̼n̼h̼é̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ố̼m̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼x̼ả̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼1̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼’̼.̼

̼N̼g̼h̼e̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼ấ̼y̼ ̼i̼m̼ ̼t̼ị̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼E̼m̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼á̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼b̼à̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼u̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼m̼ẹ̼.̼

̼Đ̼ấ̼y̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ị̼n̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ạ̼.̼ ̼K̼i̼ể̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼’̼c̼â̼y̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ặ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼’̼,̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ứ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼ạ̼t̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ị̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼

Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼,̼ ̼t̼r̼â̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼ủ̼.̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.