V̼Ừ̼A̼ ̼X̼O̼N̼G̼ ̼(̼22/̼8̼)̼:̼ ̼Đ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼.̼ộ̼m̼

V̼Ừ̼A̼ ̼X̼O̼N̼G̼ ̼(̼22/̼8̼)̼:̼ ̼Đ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼.̼ộ̼m̼

ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ᴆᴜ̣ᴄ ᴍᴀ́ɪ ᴛᴏ̂ɴ ᴆᴇ̂̉ ᴀ̆ɴ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ, ᴋʜɪ ᴄʜᴜɪ ǫᴜᴀ ᴛʜɪ̀ ʙɪ̣ ᴋᴇ̣ᴛ, ᴄʜᴜ̛́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʙɪ̣ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ɢɪᴀ̣̂ᴛ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ.

ɴɢᴀ̀ʏ 15/8, ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ʙɪ̣ ᴋᴇ̣ᴛ ɴᴜ̛̉ᴀ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴍɪ̀ɴʜ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ́ɪ ᴛᴏ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴀ̀ ᴅᴀ̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̂́ᴄ ᴆᴏ̣̂ ᴄʜᴏ́ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴋᴇ̀ᴍ ɴᴏ̣̂ɪ ᴅᴜɴɢ “ᴀ̆ɴ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ ᴆᴜ̣ᴄ ᴍᴀ́ɪ ᴛᴏ̂ɴ ʙɪ̣ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ɢɪᴀ̣̂ᴛ ᴄʜᴇ̂́ᴛ…”, ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʜᴏᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ.

ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ʙɪ̣ ᴋᴇ̣ᴛ ɴᴜ̛̉ᴀ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴍɪ̀ɴʜ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ́ɪ ᴛᴏ̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ

ɴɢᴀʏ sᴀᴜ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ, ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴɢʜɪ ɴɢᴏ̛̀ ᴠᴇ̂̀ ᴛɪ́ɴʜ xᴀ́ᴄ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ. ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴆᴏ́, ᴄᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ “ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴍᴀ̂́ʏ ɴᴀʏ ʟᴀ̣ɪ ᴛʜᴜᴀ ᴄᴀ́ ᴆᴏ̣̂ ᴍᴜ̀ᴀ ᴡᴏʀʟᴅ ᴄᴜ́ᴘ ɴᴇ̂ɴ ᴆɪ ʟᴀ̀ᴍ ʟɪᴇ̂̀ᴜ ᴆᴀ̂ʏ ᴍᴀ̀. ᴆɪ ᴀ̆ɴ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ ᴠᴀ̀ ʙɪ̣ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ɢɪᴀ̣̂ᴛ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ́ɪ ɴʜᴀ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴀ́ɴɢ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʟᴀ̆́ᴍ”.

ᴛʜᴇᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉, sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴛᴀ̣ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴆɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ ǫᴜᴀ̣̂ɴ ɢᴏ̀ ᴠᴀ̂́ᴘ, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ.

ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴛʜᴇᴏ xᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠɪᴇᴛɴᴀᴍɴᴇᴛ, ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ xᴀ̉ʏ ʀᴀ sᴀ́ɴɢ 14/6 ᴛᴀ̣ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜ̛̉ᴀ ʜᴀ̀ɴɢ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴠᴀ̆ɴ ɴɢʜɪ̣, ᴘ.7, ǫ.ɢᴏ̀ ᴠᴀ̂́ᴘ, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ.

ᴛʀᴀᴏ ᴆᴏ̂̉ɪ ᴠᴇ̂̀ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀᴇ̂ɴ, ᴆᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ 7, ǫᴜᴀ̣̂ɴ ɢᴏ̀ ᴠᴀ̂́ᴘ xᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴄᴏ́ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ᴆᴜ̣ᴄ ᴍᴀ́ɪ ᴛᴏ̂ɴ ᴆᴇ̂̉ ᴀ̆ɴ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ, ᴋʜɪ ᴄʜᴜɪ ǫᴜᴀ ᴍᴀ́ɪ ᴛᴏ̂ɴ ᴛʜɪ̀ ʙɪ̣ ᴋᴇ̣ᴛ ʟᴀ̣ɪ, ᴄʜᴜ̛́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʙɪ̣ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ɢɪᴀ̣̂ᴛ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ.

ᴛʀᴀᴏ ᴆᴏ̂̉ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ɴɢᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʀᴜ̣ sᴏ̛̉ ᴄᴀ̣ɴʜ ᴄᴜ̛̉ᴀ ʜᴀ̀ɴɢ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ xᴀ̉ʏ ʀᴀ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ: “sᴀ́ɴɢ nay, ᴆᴀɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴀ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ, ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴀ̀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴɢʜᴇ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ʜᴏ̂ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ 1 ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ʙɪ̣ ᴋᴇ̣ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴀ́ɪ ᴛᴏ̂ɴ ᴋʜᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴜ̛̉ᴀ ʜᴀ̀ɴɢ ʙᴀ́ɴ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ᴅɪ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ʙᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ. sᴀᴜ ᴆᴏ́, ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴜ̛̉ᴀ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ʙᴀ́ᴏ ᴄʜᴏ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴆɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ ᴜ̛́ɴɢ ᴄᴜ̛́ᴜ. ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢɪᴀ̉ɪ ᴄᴜ̛́ᴜ, ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ᴋʜᴀɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆᴀ̃ ᴆᴜ̣ᴄ ᴍᴀ́ɪ ᴛᴏ̂ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ʙᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴆᴇ̂̉ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ᴠᴀ̀ᴏ ᴋʜᴜʏᴀ ʜᴏ̂ᴍ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ʟᴜ́ᴄ ʟᴇᴏ ʀᴀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴛʜɪ̀ ʙɪ̣ ᴋᴇ̣ᴛ ʟᴀ̣ɪ”.

ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ɴɢᴀʏ ᴋʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛɪɴ ʙᴀ́ᴏ, ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ǫᴜᴀ̣̂ɴ ɢᴏ̀ ᴠᴀ̂́ᴘ ᴆᴀ̃ ɢɪᴀ̉ɪ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴆᴜ̛ᴀ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ɴᴀ̀ʏ xᴜᴏ̂́ɴɢ ᴆᴀ̂́ᴛ ᴀɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴠᴀ̀ ᴆᴜ̛ᴀ ᴠᴇ̂̀ ᴛʀᴜ̣ sᴏ̛̉ ᴆᴇ̂̉ ʟᴀ̂́ʏ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀɪ.

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *