X̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼8̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼.̼á̼n̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼.̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼i̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼.̼h̼.̼ế̼t̼ ̼t̼.̼h̼ả̼m̼

X̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼8̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼.̼á̼n̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼.̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼i̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼.̼h̼.̼ế̼t̼ ̼t̼.̼h̼ả̼m̼

V̼ụ̼ ̼T̼N̼ ̼k̼.̼i̼n̼h̼ ̼h̼.̼o̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼.̼h̼a̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼t̼.̼h̼.̼a̼i̼ ̼n̼h̼.̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼8̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ổ̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼
̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼9̼h̼4̼0̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼0̼/̼9̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼m̼ ̼7̼7̼ ̼Q̼L̼ ̼1̼8̼A̼ ̼(̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼N̼g̼ã̼ ̼B̼a̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼0̼,̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼ ̼U̼ô̼n̼g̼ ̼B̼í̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼T̼N̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼r̼ơ̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼B̼K̼S̼ ̼9̼8̼C̼ ̼0̼5̼8̼3̼9̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼v̼.̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼B̼K̼S̼ ̼3̼4̼M̼1̼ ̼0̼0̼3̼5̼7̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼T̼N̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼.̼n̼g̼ ̼t̼.̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼8̼.̼
̼H̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼v̼ụ̼ ̼T̼N̼G̼T̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼.̼h̼a̼i̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼B̼á̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼7̼,̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ù̼y̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼,̼ ̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼0̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ộ̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼C̼á̼t̼,̼ ̼N̼a̼m̼ ̼S̼á̼c̼h̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼
̼C̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼m̼ũ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼.̼a̼ ̼c̼.̼h̼ạ̼m̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼B̼á̼n̼h̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼c̼h̼.̼è̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼.̼h̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ổ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼v̼.̼ă̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼x̼a̼.̼

̼T̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼T̼N̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼.̼ấ̼.̼p̼ ̼c̼.̼ứ̼.̼u̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼n̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼
̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼g̼i̼a̼o̼d̼u̼c̼t̼h̼o̼i̼d̼a̼i̼.̼v̼n̼/̼t̼h̼o̼i̼-̼s̼u̼/̼x̼o̼t̼-̼x̼a̼-̼t̼h̼a̼i̼-̼p̼h̼u̼-̼8̼-̼t̼h̼a̼n̼g̼-̼b̼i̼-̼x̼e̼-̼t̼a̼i̼-̼c̼a̼n̼-̼t̼u̼-̼v̼o̼n̼g̼-̼2̼8̼4̼2̼2̼5̼.̼h̼t̼m̼l̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *